Интегрисани систем управљања

НАФТАГАС-Нафтни сервиси д.о.о. поседују систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001, система управљања животном средином у складу са стандардом ISO 14001 и система управљања безбедношћу и здрављем на раду у складу са стандардом ISO 45001 сертификатом:

 • YUQS друштво за сертификацију и надзор система квалитета Србије
 • ​IQNet међународно удружење цертификационих тела

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад

Интегрисани систем менаџмента (ИМС) чине систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, систем менаџмента животном средином према SRPS ISO 14001:2015 и систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према SRPS ISO 45001:2018.

Руководство и запослени у „НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад свој рад заснивају на елементима Кодекса пословне етике „НАФТАГАС – Нафтни сервиси“ д.о.о. Нови Сад:

 • Професионалност – стицање савременог знања у циљу сталног унапређивања стручности и способност да се она примени у конкретном процесу рада.
 • Иницијатива и одговорност – проналажење и предлагање нових решења, како у домену радних обавеза, тако и шире у сфери интереса Компаније.
 • Позитивност и сарадња – спремност да се учествује у мултифункционалним групама и пројектима, предусретљивост према захтевима колега из других организационих делова компаније, спремност да се размене информације, способност за рад у тиму.
 • Заједнички резултат – заједнички подухват у циљу остваривања видљивог и упечатљивог резултата, тежња ка постизању успеха уз неизоставну узајамну помоћ и сарадњу запослених.

„НАФТАГАС – Нафтни сервиси“ д.о.о. Нови Сад тежи да обезбеди поверење и задовољство заинтересованих страна квалитетом услуга, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду, сталним унапређењем интегрисаног система менаџмента у свим фазама процеса рада и пословања, управљајући својим ризицима и приликама.

Размишљањем заснованом на ризику, у циљу повећања ефективности и ефикасности успостављених процеса, руководство и запослени „НАФТАГАС – Нафтни сервиси“ д.о.о. Нови Сад, истрајно раде на:

 • изградњи позиције на тржишту на основу сталног подизања квалитета постојећих услуга, развијањем нових услуга из области нафтних сервиса, успостављањем и одржавањем партнерских односа са купцима друштвено одговорним пословањем, узимајући у обзир контекст и сврху организације.
 • сталном унапређењу знања и вештина запослених, спровођењем стручних обука, повећању мотивације запослених, спровођењем система награђивања као и подстицању и развијању креативности, иноваторских идеја.
 • постављању и реализацији циљева квалитета, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду и њиховом редовном преиспитивању, уз сагледавање свих фактора који би могли да утичу на одступање од постављених циљева;
 • превенцији повреда и превенцији угрожавања здравља запослених и подизвођача, организовањем здравствених прегледа запослених, обезбеђивањем заштитне опреме и упутстава за рад на безбедан начин, идентификацијом опасности, проценом ризика и њиховом контролом;
 • оперативна дисциплина и одговорно контролисање HSE ризика који постоје током спровођења активности, а који могу да угрозе живот и здравље запослених или нанесу штету опреми, имовини, радној и животној средини или репутацији НАФТАГАС-Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад;
 • континуално предузимање проактивних мера са тежњом ка нула смртних случајева, повреда на раду, професионалних обољења, акцидената, пожара, загађења и негативних утицаја на радну и животну средину, као резултат свести руководства и запослених о опасностима и ризицима који постоје у радним процесима нафтне индустрије, као и утицаја коју она има на радну и животну средину
 • ефикасно коришћење природних ресурса и енергије у складу са начелима одрживог развоја и друштвено одговорног пословања, увођење технологија без генерисања или са ниским нивоом генерисања отпада, обезбеђење услова за безбедно управљање отпадом насталим током спровођења активности, смањење емисије штетних материја и утицаја активности на промену климе, као и реализација других мера на превенцији загађења.

   

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду
This site is registered on wpml.org as a development site.